Noutati

Comunicat de presă- Lansarea proiectului “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED”

31 iul. 2018

      Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 28 iunie 2018, proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED” (Cod SIPOCA 169/ Cod SMIS 111787).
       Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient. Obiectivele secundare ale acestuia urmăresc creșterea capacității organizației de a formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de asistent medical și moașă.
      Rezultatele așteptate ale proiectului vizează elaborarea unei analize a politicilor publice europene cu privire la valorile profesiilor de asistent medical și moașă, realizarea unei anchete a situației actuale din România referitoare la valorile profesiilor de asistent medical și moașă prin implicarea a 200 de asistenți medicali și moașe selectați la nivel național, precum și instruirea unui număr de 45 de asistenți medicali și moașe în conceperea și evaluarea de politici publice. Dezvoltarea unei politici publice alternative promovată și acceptată cu privire la valorile profesiilor de asistent medical și moașă reprezintă rezultatul final așteptat al proiectului.
      Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020.
      Proiectul se va implementa pe o perioadă de 16 luni, respectiv iunie 2018 – octombrie 2019, și are o valoare totală de 999.853,36 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 979.856,29 lei, iar contribuţia Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România fiind de 19.997,07 lei.
      Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoanele de contact sunt:
      Manager proiect: Alexandra Popa
      Expert comunicare: Adriana Cârnu
      E-mail: proiect.polmed@gmail.com
      Telefon: 021/224.00.55
      Website: www.oamr.ro

În atenția persoanelor care dețin titluri oficiale de calificare în fizioterapie

30 iul. 2018

Având în vedere prevederile Legii nr. 229/17.11.2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, și prevederile Hotarârii nr. 5/28.01.2018 emisă de Colegiul Fizioterapeuților, persoanele care dețin urmatoarele titluri oficiale de calificare în fizioterapie, eliberate de o instituție de învățământ superior au obligația de a se înscrie și de a deveni membri în Colegiul Fizioterapeuților, astfel:

1. fizioterapie
2. fiziokinetoterapie
3. kinetoterapie, cu durată de studii de 4 ani
4. educație fizică și sport, specializarea kinetoterapie și motricitate specială, cu durată de studii de 3 ani
5. kinetoterapie, cu durată de studii de 3 ani
6. educație fizică și sport, specializarea cultură fizică și medicală
7. educație fizică și sport cu vechime în recuperarea medicală de cel puțin 19 ani, angajat în sistemul sanitar și balnear sau de asistență social ca profesor CFM
8. balneofiziokinetoterapie și recuperare.

După obținerea dreptului de practică de la Colegiul Fizioterapeuților, persoanele mai sus menționate au obligația de a solicita renunțarea la calitatea de membru al OAMGMAMR Filiala Cluj.
Retragerea calității de membru se obține prin depunerea la sediul OAMGMAMR Filiala Cluj a următoarelor documente:
- Cererea de retragere a calității de membru
- Certificatul de membru în original.

 

Informare cu privire la problematica echivalării studiilor

09 iul. 2018

      Referitor la posibilitatea recunoaşterii creditelor dobândite în învăţământul postliceal în vederea continuării studiilor de licenţă, vă prezentăm normele legale elaborate de instituţiile competente până în prezent (protocoalele OAMGMAMR cu unele universităţi, OUG nr. 144/28 octombrie 2008, Legea nr. 1/10 ianuarie 2011), precum şi demersurile OAMGMAMR întreprinse pe parcursul elaborării acestora şi sperăm, din respect pentru membrii noştri, ca precizările obiective, instituţionale, să ajute la o înţelegere corectă a acestora.
       Începând încă din anul 2006, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a încheiat protocoale de colaborare cu universităţi pentru ca acestea să acrediteze programe de licenţă cu durată redusă pentru absolvenţii învătământului postliceal sanitar.
      Cel mai important demers al OAMGMAMR îl constituie participarea la discuţii cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, parlamentari, Comisiile de Sănătate din Parlamentul României, în urma cărora, la propunerea OAMGMAMR, a fost legiferată pentru prima dată în anul 2008 posibilitatea echivalării studiilor efectuate în învăţământul postliceal sanitar.
       Art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevede:
       “(1) Titularii diplomelor eliberate de şcolile postliceale sanitare care atestă o formare de asistent medical generalist sau asistent medical obstetrică-ginecologie, începută anterior datei de 1 ianuarie 2007, precum şi titularii diplomelor de asistent medical, eliberate de şcolile postliceale sanitare, pot avea acces la studii universitare, cu posibilitatea echivalării studiilor efectuate în învăţământul postliceal sanitar, în condiţiile stabilite de senatele universităţilor, conform reglementărilor în vigoare privind autonomia universitară, în cazul în care sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat.”
      Punem la dispoziția celor interesați atasat prezentului anunt, Ordinul 4046 /2018 din 29 iunie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă „Asistenţă medicală generală”, publicat în Monitorul Oficial al României.

Următoarele demersuri nu mai sunt de competenţa OAMGMAMR, ci de competenţa Universităţilor care îşi acreditează programe de studii, conform prevederilor Legii nr.1/10 ianuarie 2011.

ANUNT PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI NATIONALE DE EXPERTI MEDICALI

09 iul. 2018

 Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenți medicali, membrii ai OAMGMAMR Filiala Cluj interesați să facă parte din lista națională de experți medicali și care întrunesc condiția prevazută la art. 680, alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor depune la Filiala Cluj un dosar care sa conțină:
-Cererea de înscriere pentru lista națională de experți medicali
-Documente din care să rezulte vechimea in specialitate de cel putin 8 ani
-CV în format european.

Termenul de depunere al dosarelor este data de 26.07.2018.

Informații suplimentare privind baza legală referitoare la modalitatea de stabilire a listei naționale de experți medicali, condiții și modalitatea de remunerare a acestora le gasiti in documentul atașat.